બંધ

  ન્યાયધિશોની યાદી

  જીલ્લા અને સત્ર અદાલત
  નામ હોદ્દો
  શ્રી ડી. પી. ગોહીલમુખ્ય જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ, છોટાઉદેપુર
  શ્રી સી. કે. મુન્શીઅધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, છોટાઉદેપુર
  શ્રી અન્દલીપ તિવારીબીજા અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, બોડેલી
  શ્રી. એસ. પી. શંકરત્રીજા અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ, છોટાઉદેપુર
  દીવાની કોર્ટ, છોટાઉદેપુર
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એન. એચ. શેખપ્રિન્સીપાલ સીની. સિવિલ જજ, છોટાઉદેપુર
  શ્રી અતુલ કુમારચીફ જ્યુડીસિયલ મેજિસ્ટ્રેટ, છોટાઉદેપુર
  શ્રી. એ. પી. જોષીઅધિક સિવિલ ન્યાયાધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., છોટાઉદેપુર
  દીવાની કોર્ટ, બોડેલી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એ. આર. પાઠકપ્રિન્સિપાલ સિનિયર સિવિલ જજ અને એ.સી.જે.એમ., બોડેલી
  શ્રી એ. પી. વર્માઅધિક સિવિલ જજ, બોડેલી
  દીવાની કોર્ટ, કવાંટ
  નામ હોદ્દો
  શ્રી પી. એન. લાખાણીપ્રિન્સીપાલ સિવિલ જજ, કવાંટ
  દીવાની કોર્ટ, જેતપુર-પાવી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી ટી. એમ. શ્રીમાળીપ્રિન્સીપાલ સિવિલ જજ, જેતપુર-પાવી
  દીવાની કોર્ટ, નસવાડી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી બી. જી. સોલંકીપ્રિન્સીપાલ સિવિલ જજ, નસવાડી
  દીવાની કોર્ટ, સંખેડા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી સંજીવ કુમારપ્રિન્સીપાલ સિવિલ જજ, સંખેડા
  જિલ્લા કાનુની સેવા સત્તા મંડળ, છોટાઉદેપુર
  નામ હોદ્દો
  શ્રી. એમ. વી. પટેલપૂર્ણ સમય સચિવ, જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ