બંધ

  અમારો સંપર્ક કરો

  જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલય – છોટાઉદેપુર
  સેક્રેટરીએટે બિલ્ડીંગ
  નવું જિલ્લા સેવા સદન
  છોટાઉદેપુર – 391165

  ફોન નંબર : 02669-296447
  ફેક્સ નંબર : 02669-296405
  ઈમેલ આઈડી : dcourt-cup[at]gujarat[dot]gov[dot]in

  લોકેશન :-
  ગુગલ મેપ લોકેશન જોવા માટે ક્લિક કરો

  સંપર્ક વિગતો
  ક્રમ નં. ન્યાયાલયનું નામ સ્થળ ટેલિફોન નંબર
  1 જિલ્લા ન્યાયાલય છોટાઉદેપુર 02669-296405
  2 અધિક જિલ્લા ન્યાયાલય બોડેલી 02665-299121
  3 દીવાની અદાલત છોટાઉદેપુર 02669-296405
  4 દીવાની અદાલત બોડેલી 02665-299121
  5 દીવાની અદાલત સંખેડા 02665-299089
  6 દીવાની અદાલત નસવાડી 02661-299061
  7 દીવાની અદાલત કવાંટ 02669-254677
  8 દીવાની અદાલત જેતપુર-પાવી 02664-299319
  9 જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ છોટાઉદેપુર